Hoppa till innehåll

Delaktighetsmetodbanken

Välkommen till Delaktighetsmetodbanken, gjord av Kompetenscentret för ungas delaktighet! På denna webbplats hittar du övningar och metoder som hjälper till att utveckla och behandla ungas påverkan och delaktighet. Metoderna har utvecklats som en del av ungdomsworkshops under åren 2020-2024, som Kompetenscentret för ungas delaktighet har genomfört.

Vad är delaktighet?

Delaktighet innebär möjligheten att delta i samhället och gemensamma aktiviteter. Delaktighet innebär också att få delta i beslutsfattande i frågor som rör ens eget liv. Det finns flera sätt att delta i samhället, och alla av dem passar inte in för alla människor, på samma sätt. Därför måste det skapas olika sätt för unga att delta brett i utvecklingen av sin livsmiljö.

Delaktighet bygger på ett jämlikt samhälle där alla unga garanteras lika möjligheter att påverka. Gemenskap, eller känslan av att tillhöra en grupp, ökar också ungas delaktighet. Delaktighet kräver också att unga får pålitlig information om frågor som berör dem och stöd när de behöver det.

De utvecklade övningarna är avsedda att användas av alla som arbetar med unga. Övningarna passar för många olika situationer, som workshops och utbildningar där teman om påverkan eller delaktighet diskuteras.

Övningarna är uppdelade i fyra olika typer, beroende på vilken fas av workshoppen eller utbildningen de passar:

 • Orienteringsuppgifter leder ungas tankar till ämnet som behandlas.
 • Diskussionsväckare uppmuntrar unga att delta i diskussion och dela sina egna åsikter.
 • Arbetsrelaterade uppgifter innebär att arbeta tillsammans med det valda temat.
 • Avslutningsuppgifter reflekterar över de behandlade ämnena och överväger den egna lärdomsupplevelsen.

Innehållsförteckning

 1. Orientering om ämnet
 2. Väcka diskussion
 3. Arbete
 4. Avslutning
 5. Exempel på workshop
 6. Bilagor

1. Orientering i ämnet

Deltagandets nätverk

Mål: Att orientera deltagarnas tankar mot workshopens ämne.

Längd: 10-15 minuter

Gruppstorlek: max 20

Material: garnnystan, tillräckligt med utrymme för att bilda en cirkel

Instruktioner:

Övningen har två frågor, en under första rundan och en under den andra rundan. Deltagarna bildar en cirkel. Ledaren inleder övningen genom att ge instruktioner. Varje deltagare får en efter en garnnystan och svarar på ledarens fråga. Sedan kastar deltagaren garnnystanet till nästa, men fortsätter hålla i ändan av tråden själv. Övningen fortsätter tills det bildas ett nät i mitten av cirkeln. När den sista personen har fått garnnystanet ställer ledaren en annan fråga, och nätet börjar tas isär från det motsatta hållet. Övningen fortsätter tills garnnystanet har gått igenom varje deltagare två gånger.

Övriga kommentarer: Kan också utföras sittande vid ett bord.

Deltagande alias

Mål: Väcka deltagarnas tankar om delaktighet och förstå hur brett delaktighet sträcker sig över olika livsområden.

Längd: 10-20 minuter

Gruppstorlek: 2+

Material: Deltagande alias-kortlek (bilaga)

Instruktioner:

Deltagarna delas in i grupper med 2-4 personer. I spelet förklaras ord med hjälp av till exempel synonymer, motsatser eller ledtrådar. Målet är att få lagkamraterna att gissa så många ord som möjligt. Om orden är svåra eller okända kan deltagarna uppmuntras att tillsammans ta reda på ordets betydelse. Det lag som gissar flest ord vinner.

Övriga kommentarer: Det finns två olika versioner av delaktighetsalias, en mer utmanande och en förenklad version, som passar de som just lärt sig svenska som språk.

Deltagandets vacklande torn

Mål: Väcka deltagarna till teman av delaktighet.

Längd: 10-20 minuter

Gruppstorlek: 2-4 deltagare per torn

Material: Vacklande torn-spel (jenga), där blocken har ord relaterade till delaktighet och påverkan skrivna på dem.

Instruktioner: Deltagarnas mål är att ta bort block från tornet och placera dem överst, utan att få tornet att välta. Innan ett block kan placeras på tornets topp måste deltagaren förklara termens definition för resten av gruppen eller så måste gruppen tillsammans fundera på termens betydelse.

Övriga kommentarer: Inga ytterligare kommentarer.

2. Diskussionsväckare

Ensam, på tumis, tillsammans

Mål: Väcka diskussion om workshopens ämne på en låg tröskelnivå och uppmuntra varje deltagare att dela med sig sina tankar.

Längd: 10-15 minuter

Gruppstorlek: 4+

Material: inget

Instruktioner: Ledaren ställer en eller flera frågor till gruppen, som diskuteras och ger sedan instruktioner. Först funderar deltagarna ensamma över svaret på frågan. Sedan diskuterar de med en partner. Slutligen uppmanas deltagarna att dela sina tankar med hela gruppen.

Övriga kommentarer: Det är också möjligt att skriva ner egna tankar på papper under den individuella reflektionen och sedan dela med en vän. Efter partnerdiskussionen kan det även diskuteras igen i grupper av fyra, innan en gemensam avslutning med hela gruppen.

Vilken väljer du

Mål: Uppmuntra deltagarna att uttrycka sin egen åsikt och starta en diskussion om det behandlade ämnet.

Längd: 5-10 minuter

Gruppstorlek: ingen begränsning

Material: Tillräckligt med utrymme för att skapa en linje

Instruktioner: Ledaren förbereder 5-10 par olika alternativ på bilder, till exempel olika former av påverkan eller påverkansroller. Deltagarna väljer sitt favoritalternativ och positionerar sig på linjen genom att gå till den sida de valt. Ledaren kan ställa följdfrågor, till exempel “Varför valde du detta alternativ?” eller “Var det ett svårt val?”. Exempelalternativ bifogas.

Övriga kommentarer: Kan även utföras med handuppröstning, där deltagarna lyfter handen eller använder olika färgade lappar för sitt valt alternativ.

Åsiktslinje

Mål: Uppmuntra deltagarna att uttrycka sin egen åsikt och starta en diskussion om det behandlade ämnet.

Tid: 5-15 minuter

Gruppstorlek: 5+

Material: Tillräckligt med utrymme för att skapa en linje

Instruktioner: Besluta om vilken ände av rummet som representerar “helt av samma åsikt” och vilken som representerar “helt av annan åsikt”. Ledaren presenterar påståenden och deltagarna positionerar sig längs linjen beroende på vad de tycker om påståendet. Efter varje påstående diskuteras påståendena och deltagarnas tankar. Exempelpåståenden bifogas.

Övriga kommentarer: Kan också utföras elektroniskt, t.ex. på Mentimeter eller genom att visa tummen upp/ned (i sådana fall bör påståendena vara sådana som går att svara ja eller nej på).

100 problem

Mål: Väcka deltagarnas tankar om vilka utmaningar och problem som är förknippade med det behandlade ämnet.

Tid: 10-15 minuter (3 min övning + instruktioner och avslutande diskussion)

Gruppstorlek: ingen begränsning

Material: papper, pennor

Instruktioner: Deltagarna delas in i smågrupper. Gruppernas mål är att på tre minuter komma på så många problem som möjligt som är relaterade till det behandlade ämnet (till exempel ungas påverkan, klimatförändringar, hemkommun osv). Problemen kan vara små eller stora, och de behöver inte vara noggrant formulerade. Det viktiga är att komma på så många problem som möjligt. Efter att tre minuter har gått kan man gå igenom tillsammans vilka problem som identifierades.

Övriga kommentarer: Tiden kan förlängas/förkortas efter behov, det viktigaste är att arbetet är så snabbt och dynamiskt som möjligt.

Påverkansroller

Mål: Väcka deltagarnas tankar om sina egna styrkor och naturliga roller i påverkan.

Varaktighet: 20 minuter

Gruppstorlek: ingen begränsning

Material: påverkansroller (bilaga)

Instruktioner: Deltagarna delas in i smågrupper. Varje grupp får en lista över påverkansroller. Deltagarna reflekterar först över vilka roller som är naturliga eller meningsfulla för dem och vilka roller de själva har provat. Dessa diskuteras sedan i grupperna. Sedan får deltagarna några påverkningsmetoder (till exempel en social mediekampanj, att hålla tal eller att delta i elevrådet). Deltagarna måste komma på minst tre påverkansroller som krävs för att genomföra den specifika påverkningsmetoden.

Övriga kommentarer: Inga andra kommentarer.

Delaktighetshuset

Mål: Fördjupa förståelsen för delaktighet och reflektera över dess olika delar samt hur det manifesterar sig i ens eget liv.

Tid: 10-20 minuter

Gruppstorlek: 4-6 personer i smågrupper

Material: Delaktighetens hus-pussel och hjälpfrågor (bilaga)

Instruktioner: Grupperna tilldelas delarna av “delaktighetshuset”-pusslet. Ledaren förklarar först att delaktighet är som ett hus. Delaktighetshuset grundar sig på lika värde. Deltagarna placerar jämställdhet-delen neråt på pappret/vänder den uppochner och diskuterar sedan frågorna: Vad innebär jämställdhet? Hur ser det ut? Realiseras det i Finland? Exempel?

Delaktighetshuset har stödben som håller upp taket och väggarna. Delaktighestshuset har 6 stödben: gemenskap, interaktion, information, stöd, möjligheter att påverka och påverkanseffekt. Deltagarna vänder var och en av stödbenen och diskuterar de frågor som finns bakom dem.

 1. Gemenskap: Känner du att du tillhör någon grupp? Vilken grupp?
 2. Interaktion: Lyssnar man på dina åsikter? Lyssnar du på andra?
 3. Information: Får du tillräckligt med information om saker som är viktiga för dig?
 4. Stöd: Får du hjälp eller stöd om du ber om det?
 5. Möjligheter att påverka: Har du möjlighet att påverka ditt eget liv? Och din skola, din kommun etc.?
 6. Påverkanseffekt: Tas din åsikt i beaktande när du delar med dig av den?

Innan taket finns också isolering, som säkerställer att huset hålls varmt och att vatten inte läcker in från taket. I delaktighetshuset fungerar medborgarfärdigheter som isolering. Medborgarfärdigheter är färdigheter som möjliggör handling i samhället, till exempel kritiskt tänkande, samarbetsförmåga eller informationssökningsförmåga. Deltagarna diskuterar frågor som: Vilka är de viktigaste medborgarfärdigheterna enligt dig? Vilka medborgarfärdigheter har du?

Slutligen placeras taket på delaktighetshuset. Delaktighet byggs av alla pusselbitarna.

Övriga kommentarer: Hjälpfrågorna kan anpassas för att underlätta eller göra det svårare beroende på gruppens nivå.

3. Arbete

Lego-protest

Mål: Skriva ungas lösningar och meddelanden till beslutsfattare på ett koncist och lättförståeligt sätt.

Tid: 20-60 minuter

Gruppstorlek: ingen begränsning

Material: Lego-platta och figurer med pinnar i händerna, post-it-lappar som protestskyltar, tejp för att fästa skyltarna, pennor.

(Bild av Lego-protest)

Instruktioner: Deltagarna delas in i grupper av 1-5 personer. Grupperna diskuterar exempelvis baserat på tidigare övningar ämnen som de anser vara problematiska eller som de skulle vilja ändra på och väljer 1-3 ämnen. För dessa ämnen funderar de på hur problemet skulle kunna lösas. En koncis slogan eller uttalande som passar på en protestskylt formas utifrån lösningen. Därefter skapas en protestskylt med post-it-lapp där gruppen skriver hur de skulle vilja att beslutsfattare löser problemet. Skylten fästs på pinnen i Lego-figurens hand och placeras som en del av protesten. Slutligen kan deltagarna bjudas in att bekanta sig med protesten.

Övriga kommentarer: Förberedelser för protesten kan förstärkas genom att till exempel uppmana deltagarna att dekorera protestskyltarna.

Problemträdet

Mål: Få deltagarna att reflektera över samhällsproblem och fenomen från olika perspektiv samt bekanta sig med orsak-verkan-relationer.

Tid: 30 minuter

Gruppstorlek: 4-6 personer i smågrupper

Material: stort papper (t.ex. A3), pennor och post-it-lappar ELLER Problemträd-mall

Instruktioner: Deltagarna delas in i smågrupper av 4-6 personer. Varje grupp väljer ett problem att behandla (t.ex. från 100 problem-övningen för att hitta problem). Deltagarna ritar ett träd på papperet med rötter och topp (trädet kan vara vilket som helst träd, ek, björk eller till och med gran). Problemet skrivs på trädstammen. Deltagarna funderar över rotorsakerna till problemet och skriver dem på post-it-lappar, som fästs vid trädets rötter. Sedan funderar deltagarna på problemets påverkan på individer, samhällen och samhället i stort och skriver dem på post-it-lappar, som fästs vid trädets krona. Slutligen kommer deltagarna på lösningar för problemet, antingen genom att förhindra problemets uppkomst (genom att angripa rotorsakerna) eller genom att hjälpa till att mildra påverkan. Dessa skrivs på frukter, kottar etc. och fästs runt trädet.

Hjälpfrågor:

 • Rotorsakerna: Varför existerar problemet? Vad leder till problemets uppkomst?
 • Påverkan: Vad orsakar problemet? Hur påverkar problemet människor/samhället?
 • Lösningar: Hur kan problemet lösas? Hur kan problemets uppkomst förhindras? Hur kan dess påverkan mildras?

Övriga kommentarer: Problemträdet kan också skapas genom att skriva direkt på pappret eller den tryckta Problemträd-mallen, som har färdiga hjälpfrågor. Problemträdet kan också skapas digitalt, till exempel med Mural eller någon annan elektronisk plattform.

Påverkansplan

Mål: Utveckla lösningar för identifierade utmaningar.

Tid: 30-60 minuter

Gruppstorlek: ingen begränsning

Material: Skrivmaterial, papper eller påverkansplan-kopia (bilaga)

Instruktioner: Deltagarna delas in i smågrupper eller par. I grupperna funderas det på en lösning för ett specifikt problem, antingen baserat på 100 problem-övningen eller de utmaningar som identifierats i problemträdet, med hjälp av följande frågor:

 • Vad är lösningen? Vilka steg ingår i lösningen?
 • Vilket problem löser lösningen? Vad orsakar problemet?
 • Vilken nytta skulle det vara att lösa problemet?
 • Vilka intressenter är viktiga att involvera i lösningen?
 • Vem kan ni kontakta om ärendet?

Slutligen presenteras resultaten och diskuteras.

Övriga kommentarer: Frågorna kan anpassas efter färdighets- och kunskapsnivån. Påverkansplanen kan också genomföras digitalt.

Jag som påverkare

Mål: Reflektera över sina värderingar och intressen som styr ens påverkansarbete och upprätthåller motivation.

Tid: 15-20 minuter

Gruppstorlek: ingen begränsning

Material: inget

Instruktioner: Deltagarna reflekterar antingen ensamma eller i grupp över sig själva som påverkare med hjälp av följande hjälpfrågor.

Hjälpfrågor:

 • Vilken erfarenhet har du av att påverka?
 • Vilka framgångar har du upplevt? Vilka utmaningar har du mött?
 • Vad är de viktigaste sakerna du vill eller skulle vilja påverka?
 • Vilka mål har du för ditt påverkansarbete?

Deltagarna kan, om de vill, skriva anteckningar för sig själva. Sedan diskuterar deltagarna sina svar med en partner eller i smågrupper. Slutligen uppmanar ledaren några deltagare från olika grupper att dela med sig av sina svar.

Övriga kommentarer: Frågorna kan förenklas beroende på deltagarnas nivå.

Påverkarens styrkor

Mål: Väcka deltagarna till reflektion över sig själva som påverkare och identifiera sina egna styrkor, värderingar och intressen som styr deras påverkansaktiviteter och upprätthåller motivationen.

Tid: 20-30 minuter

Gruppstorlek: ingen begränsning

Material: Färdig påverkansfigur-canvas (bilaga) ELLER papper och pennor (gärna färgade så att deltagarna kan skapa mera personliga verk)

Instruktioner: Deltagarna ritar en figur på pappret med utrymme inuti och utanför figuren, för att skriva eller rita saker. Inuti figuren skriver eller ritar deltagarna saker som styr deras agerande som påverkare men som inte syns externt (till exempel egna värderingar, styrkor och intressen). Utanför figuren skriver och ritar deltagarna synliga saker de gör som påverkare (påverkanshandlingar). Slutligen bes deltagarna att dela med sig av vad de skrev/ritade i sina figurer om de vill.

Hjälpfrågor:

 • Inuti figuren: Vad vill du påverka? Vad är viktigt för dig? Vilka är dina styrkor? Vad är du intresserad av och vad tycker du om?
 • Utanför figuren: Vilka saker gör du som påverkare? Hur ser din typ av påverkan ut?

Övriga kommentarer: Deltagarna kan också ges ett papper med en färdig figur och förberedda frågor (bilaga). Kan också genomföras på en mer generell nivå.

Lösningsacceleratorn

Mål: Att utveckla så många lösningar som möjligt för ett specifikt problem.

Tid: 10-15 minuter (3 minuter + instruktioner och avslutning)

Gruppstorlek: Ingen begränsning

Material: Papper och skrivmaterial / Digital plattform som t.ex. Mentimeter.

Instruktioner: Metoden liknar nästan 100 problem-övningen. Här försöker vi dock på tre minuter hitta så många lösningar som möjligt för ett specifikt problem, istället för att bara identifiera problem. Lösningarna behöver inte vara genomförbara, utan det centrala är att hitta så många lösningar som möjligt. Gruppen som kommer på flest lösningar kan belönas till slut. Denna övning kan också användas som en väckarklocka för att skapa en påverkansplan.

Övriga kommentarer: Kan genomföras med papper eller digitalt.

4. Avslutning

Humörbläckfisken

Mål: Att avsluta diskussionen och lärandet genom att ge både positiv och kritiskt feedback.

Tid: 5-15 minuter

Gruppstorlek: Max 20 (i större grupper kan man dela in i mindre grupper)

Material: En humörbläckfisk med ett leende på ena sidan och en ledsen min på den andra. Vid behov kan övningen också genomföras med vilket lämpligt föremål som helst som kan kastas.

Instruktioner: I övningen bearbetas den tidigare diskussionen och workshop-upplevelserna. Ledaren ger instruktioner åt gruppen att först berätta vad som var bra/positivt med något ämne som behandlades under workshopen. En runda görs genom att antingen skicka runt bläckfisken eller kasta den, tills varje deltagare har fått ordet. Därefter instruerar ledaren gruppen att berätta vad som kan förbättras/utmaningar som de tänker på från ämnen, som behandlades under workshopen och en runda görs igen så att alla får ordet.

Övriga kommentarer: Övningen fungerar för grupper på alla nivåer. Beroende på gruppens skicklighet och beredskap kan frågeställningen underlättas eller försvåras.

Röstning om idéer

Mål: Bekanta sig med andras idéer och träna på att ge feedback

Tid: 5-10 minuter

Gruppstorlek: Ingen begränsning

Material: Inget

Instruktioner: Deltagarna röstar på de idéer och produkter som presenterats i gruppen, till exempel på den bästa idén, den mest genomförbara idén, den galnaste idén, etc.

Övriga kommentarer: Inga andra kommentarer.

Exempel på workshop

Hur kan man forma metodbankens övningar till en workshophelhet? Som bilaga finns det ett exempel från en påverknings/delaktighetsworkshop, vars målgrupp är en grupp på 10-15 stycken ca. 15-18 år gamla unga. I det här exemplet är en lektion på 75 minuter tillgänglig för workshopen. Målet med workshopen är att bekanta sig med delaktighetens teman och utveckla egna påverkningsplaner inom delaktighetens område. Workshopen ger en inblick i hur man kan sätta samman en hel workshop med hjälp av metoderna.

Kolla workshopexemplet.

Bilagor

Lopuksi tässä on lista kaikista menetelmäpankin liitteistä.