Hyppää sisältöön

Lausunto: Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto (myöhemmin Nuva ry) kiittää mahdollisuudesta lausua toimenpideohjelmasta. Toimenpideohjelman tavoitteet ovat hyviä ja kunnianhimoisia. Nuva ry toivoo, että toimenpiteille varataan riittävät taloudelliset resurssit, sekä henkilöresurssit, jotta ennaltaehkäisevä tavoite toteutuu.

Nuva ry kiittää nuorten osallisuuden huomioinnista toimenpideohjelmassa. Paikallisen tason osallistamisessa tulee hyödyntää nuorisovaltuustoja niin kunnallisella, kuin alueellisella tasolla. Nuorisovaltuutetut tavoittavat ikätovereitaan ja pystyvät kuulemaan heitä, sekä jakamaan tietoa paikallisesti. Laki myös velvoittaa kuulemaan nuorisovaltuustoja kunnissa ja hyvinvointialueilla. Nuva ry huomauttaa, että nuorten osallistamisessa on tärkeää huomioida kansalaisyhteiskunnan mahdollisuudet tavoittaa nuoria.

Nuva ry kiittää myös siitä, että kolmas sektori ja nuorisotyö on tunnistettu keinona lisätä nuorten osallisuuden, sekä ryhmäänkuulumisen kokemuksia, erityisesti toimenpiteissä 38 ja 39. Nuorisotyötä ja järjestötoimintaa tulee rahoittaa riittävästi, jotta nuoria pystytään jatkossakin tavoittamaan ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia tarjoamaan. Nuorisovaltuustot ovat hyvä keino osallistua paikalliseen vaikuttamiseen, sekä saada tietoutta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Nuorisovaltuustojen merkitys osallisuuden kokemuksissa tulee tunnistaa ja nuorisovaltuustoista viestiä nuorille aktiivisesti. Lisäksi nuorten osallisuutta tulee vahvistaa kaikissa päätöksentekoelimissä, ja eri päätöksenteon vaiheissa, sillä vahvat osallisuuden rakenteet mahdollistavat yksilön osallisuuden kokemukset.

Kiitämme tiedottamisen ja tiedon lisäämisen huomioinnista läpi dokumentin. Tiedon asianmukaisuus tulee varmistaa, eikä tiedottamisen tule jäädä vain projektitasolle, vaan muodostua kiinteäksi osaksi koulujen, ja muiden tahojen toimintaa. Toimenpiteessä 32 tulee huomioida myös nuoret ja nuorisovaltuustot. 

Osana toimenpidettä 35 tulee tunnistaa demokratiakasvatuksen merkitys. Demokratiakasvatuksen tavoitteena on edistää rakentavaa keskustelukulttuuria ja vuorovaikutusta. Nuva ry tekee mielellään yhteistyötä nuorten keskustelukulttuurin vahvistamisessa.

Lopuksi Nuva ry huomauttaa, että toimenpideohjelmassa tulisi myös laajemmin huomioida esimerkiksi häirinnän, syrjinnän ja rasismin vaikutus väkivaltaisen radikalisoitumisen riskiin. Yhdenvertaisuuden lisääminen vaikuttaa merkittävästi yhteisöllisyyden rakentamiseen ja turvallisuuden tunteiden vahvistamiseen. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy sekä nuorten ja perheiden toimeentuloon, koulutusmahdollisuuksiin, sekä yhteiskuntaan osallistumiseen panostaminen ovat myös olennaisia keinoja radikalisoitumisen ehkäisyyn. 

Lisätietoja

Halla Kokkonen
Edunvalvonnan asiantuntija
+358 44 770 0150
halla.kokkonen@nuva.fi