Hyppää sisältöön

Nuorisovaltuuston ohjaajalle

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tukee ja auttaa ohjaajia nuorisovaltuustojen ohjaamisessa. Tarjoamme nuorisovaltuustojen ohjaajille koulutusta, vertaistukea, verkostoitumismahdollisuuksia, tukimateriaaleja ja asiantuntijoidemme apua. Nuorisovaltuustojen ohjaajat ovat tärkeässä asemassa nuorisovaltuuston toimivuuden ja demokratiakasvatuksen näkökulmasta.

Ohjaajan muistilista

 • Tukea ja mahdollistaa nuorisovaltuutettujen vaikuttamistyötä
 • Huolehtia nuorisovaltuuston toiminnan yhdenvertaisuudesta
 • Perehdyttää uusi nuorisovaltuusto toimikauden alkaessa
 • Ryhmäyttää nuorisovaltuustoa säännöllisesti
 • Suunnitella toimintaa yhdessä nuorisovaltuuston kanssa
 • Tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
 • Pitää yhteyttä kunnan- tai alueen päättäjien sekä viranhaltijoiden kanssa
 • Huolehtia hallinnollisista asioista (kunta- ja aluekohtaista)

Maksaako kuntasi nuvalaisten jäsenmaksuja?

Ilmoita jäsenmaksuista meille sähköisellä lomakkeella.

Liity ohjaajien WhatsApp-ryhmään!

Liity mukaan nuorisovaltuustojen ohjaajien valtakunnalliseen keskusteluryhmään. Jätä liittymispyyntö nuva-ohjaajien valtakunnaliiseen WhatsApp-keskusteluryhmään sähköisellä lomakkeella.

Tilaa uutiskirjeemme! Saat ajankohtaiset uutiset ja nuorisovaltuuston ohjaajalle suunnattuja vinkkejä noin kerran kuussa sähköpostitse. Tilaa uutiskirjeemme sähköpostiisi.

Nuorisovaltuuston ohjaajan koulutukset

Nuorisovaltuustojen ohjaajien koulutuspäivä

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. järjestää koulutusta  nuorten parissa työskenteleville aikuisille, kuten nuorisovaltuustojen ohjaajille. Koulutuksissa ohjaajat oppivat uutta nuorisovaltuustotoiminnasta, jakavat hyviä nuva-käytänteitä sekä verkostoituvat muiden nuorisoalan työntekijöiden kanssa. 

Nuva-ohjaajien koulutuspäivä järjestetään kaksi kertaa vuodessa Aktiivipäivien yhteydessä. Ohjaajakoulutuksessa painottuvat vertaistuki ja hyvien käytänteiden jakaminen. Koulutuksen teemat tulevat ohjaajilta heränneistä tuen tarpeista, joita kartoitetaan muun muassa nuva-selvityksen avulla. 

Nuorisovaltuuston ohjaajan käsikirja

Uusille nuorisovaltuuston ohjaajille

Uutena nuorisovaltuuston ohjaajana ei välttämättä ole aina täysin selvillä kaikesta nuorisovaltuustotoimintaan liittyvistä asioista. Tähän olemme koonneet muutamia nostoja aloitteleville nuorisovaltuustojen ohjaajille, jotta ohjaustyö olisi mahdollisimman helppoa alusta alkaen.

Nuorisovaltuuston toiminnan perusta ja tarkoitus
Kuntien nuorisovaltuustojen toiminta perustuu kuntalain 26. pykälään, joka velvoittaa kuntaa perustamaan nuorisovaltuuston ja kunnanhallituksen asettamaan sen. Kunnanhallitus myös huolehtii nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä.

Alueellisten nuorisovaltuustojen toiminta perustuu hyvinvointialuelain 32. pykälään, joka velvoittaa hyvinvointialuetta perustamaan nuorisovaltuuston ja aluehallituksen asettamaan sen. Aluehallitus myös huolehtii nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä.

Nuorisovaltuustojen asema kunnassa määritellään tarkemmin kunnan tai alueen hallintosäännössä. Sinne on kirjattu yleensä kunnasta löytyvät vaikuttamistoimielimet, nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeudet kunnan tai alueen toimielimessä sekä esimerkiksi nuorisovaltuuston suora aloiteoikeus.

Hallintosäännöstä löytyy myös muuta tarpeellista tietoa muun muassa kokousten järjestämisestä ja niiden koolle kutsumisesta.

Ohjaajan rooli nuorisovaltuuston toiminnassa
Ohjaajan rooli on kriittinen koko nuorisovaltuuston toimivuuden kannalta. Hyvä ohjaaja auttaa ja tukee, mutta ei luo toiminnalle sisältöjä. Ohjaajan roolina on olla nuorille tietynlainen tukiaikuinen, joka mahdollistaa nuorten vaikuttamistyön.

Pahimmillaan ohjaaja määrittää nuorisovaltuuston toimintatapoja ja sisältöjä, jolloin se vie nuorten motivaation tehdä asioita nuorisovaltuustossa.

Ohjaaja toimii yhteyshenkilönä myös kunnan tai alueen suuntaan. Hän vie nuorisovaltuuston terveisiä eteenpäin ja parhaimmillaan puolustaa nuorisovaltuustoa, sen tekemää vaikuttamistyötä ja asemaa kunnan tai alueen organisaatiossa.

Nuorisovaltuuston ohjaajan mahdollistaa tekemisen kaikille nuorisovaltuutetuille. Aktiivinen yhteistyö puheenjohtajan kanssa on tärkeää, koska puheenjohtaja on myös koordinoivassa asemassa nuorisovaltuuston toiminnassa. Puheenjohtajan rooli on olennainen koko nuorisovaltuuston aktiivisuuden näkökulmasta. Ohjaaja voi järjestää puheenjohtajan kanssa kahdenkeskisiä tapaamisia, joissa he käyvät yhdessä lävitse nuorisovaltuuston ajankohtaisia asioita säännöllisesti. Silloin molemmat osapuolet ovat kartalla toiminnasta, sekä puheenjohtaja saa nuorena vaikuttajana mahdollisuuden uudenlaiselle johtamiskokemukselle.

Jos ongelmatilanteita tulee, autamme ja tuemme niin ohjaajia, kuin myös nuorisovaltuutettuja. Meihin kannattaa olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Toimiston ja liittohallituksen yhteystiedot löydät yhteystieto-sivulta.

Nuorisovaltuuston kokoukset
Nuorisovaltuuston kokoukset ovat kaikki nuorisovaltuutetut yhteen kokoavia kokouksia, jossa päätetään nuorisovaltuuston asioista. Nuorisovaltuuston kokous päättää esimerkiksi rahojen käytöstä, aloitteista, toimintasuunnitelmasta sekä edustajien valitsemisesta kunnan tai alueen toimielimiin.

Nuorisovaltuuston kokoukset ovat lähtökohtaisesti avoimia kokouksia kaikille kunnan tai alueen nuorille, joten kuka tahansa voi tulla seuraamaan niitä.

Nuorisovaltuusto kunnan tai alueen virallisena vaikuttamistoimielimenä
Nuorisovaltuuston asema kunnan tai alueen virallisena vaikuttamistoimielimenä perustuu kuntalakiin, hyvinvointialuelakiin ja edellä mainittujen julkishallinnollisten organisaatioiden hallintosääntöihin.

Nuorisovaltuustoja tulee kohdella samalla vakavuudella, kuin muitakin vaikuttamistoimielimiä. Se tarkoittaa samoja kokouspalkkioita ja muita mahdollisuuksia järjestää toimintaa.

Nuorisovaltuuston toiminnan suunnittelu ja raportointi

Nuorisovaltuuston toimintaa helpottaa vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen yhdessä nuorisovaltuuston ohjaajan kanssa. Toimintasuunnitelmaan kirjataan tulevan vuoden tavoitteet ja suunnitelma toiminnasta. Toimintasuunnitelman tekemiseen on oltava mahdollisuus jokaisella nuorisovaltuutetulla ja sen työstäminen kannattaa järjestää rennosti esimerkiksi työpajamuotoisesti. Nuorisovaltuusto voi hyödyntää toimintasuunnitelman laatimisessa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton toimintasuunnitelmamallia, joka löytyy materiaalipankistamme. Toimintasuunnitelma hyväksytään nuorisovaltuuston kokouksessa.

Tutustu Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton materiaalipankkiin.

Nuorisovaltuusto raportoi vuosittain toiminnastaan toimintakertomuksen muodossa.
Toimintakertomukseen kootaan nuorisovaltuuston kuluneen vuoden tai vuoden olennaisimmat tiedot, tapahtumat, muutokset ja työskentelytavat. Materiaalipankistamme löytyy toimintakertomusmalli, jota nuorisovaltuusto voi käyttää hyödykseen toimintansa raportoimisessa. Toimintakertomus hyväksytään nuorisovaltuuston kokouksessa.

Jokaisella nuorisovaltuustolla tulisi olla käytössä toimintasääntö, jossa määrätään nuorisovaltuuston valintatavasta, tarkoituksesta ja tehtävistä, päätöksenteko- ja kokousmenettelystä ja muusta nuorisovaltuustoiminnan järjestämisestä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on luonut suosituksen toimintasääntömallista, jota kunta- tai alue voivat muokata itselleen sopivaksi. Toimintasääntömalli löytyy materiaalipankistamme. Yleensä toimintasäännön hyväksyy kunnan tai alueen hallitus.

Ohjaajan kannattaa myös laatia oman ohjaustyönsä tueksi oma versionsa toimintasuunnitelmasta. Siihen vuosikellon sisällyttäminen on hyvä ratkaisu. Monelle ohjaajalle nuorisovaltuuston ohjaaminen on vain osa työnkuvaa, joten muistamista voi olla paljon. Ennakkoon suunniteltu aikataulurakenne auttaa työn organisoinnissa ja nuorisovaltuuston tavoitteiden saavuttamisessa.

Ohjaaja voi listata nuorisovaltuuston ja sen ohjaamiseen suunnitellut toiminnot ja lisätä ne omaan vuosikelloon. On hyvä aikatauluttaa toimintojen valmistelu vuosikellon pohjalta tai aikataulut voi merkitä suoraan vuosikelloon.

Nuorisovaltuuston edustajat kunnan tai hyvinvointialueen toimielimissä

Nuorisovaltuustoilla on yleensä edustajia kunnan tai hyvinvointialueen toimielimissä. Esimerkiksi valtuustossa, hallituksessa, lautakunnissa tai valiokunnissa. Lisäksi nuorisovaltuuston edustajia voi olla myös muissa kuntien ja alueiden työryhmissä.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton mielestä nuorisovaltuuston edustajilla tulee olla puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikissa kunnan tai alueen toimielimissä, jotta nuorilla olisi aitoja vaikuttamismahdollisuuksia heitä itseään koskeviin asioihin.

Nuorisovaltuuston edustajat kunnan tai alueen toimielimissä edustavat kaikkia kunnan tai hyvinvointialueen nuoria. Puheenvuorot toimielimissä on hyvä suunnitella yhdessä nuorisovaltuuston kanssa ennen toimielimen kokousta hyvissä ajoin. Ohjaaja voi tukea nuoria esityslistojen läpikäymisessä ja auttaa vaikeiden asioiden ymmärtämisessä.

Nuorisovaltuusto voi myös kokouksissaan käydä keskustelua toimielinten ajankohtaisista asioista sekä käydä yhdessä lävitse niiden esityslistoja. Silloin kaikki nuorisovaltuutetut ovat kartalla siitä, missä mennään.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tukee nuorisovaltuustojen edustajien toimielimissä toimimista materiaalipankin materiaalien avulla. Tutustu materiaalipankkiin.

Nuorisovaltuutettujen kannustaminen, aktivointi ja motivoiminen

Nuorisovaltuuston aktivointi on tärkeä osa nuorisovaltuuston ohjaajan työtä koko kauden ajan. Se sisältää ryhmän, että yksilön motivointia nuorisovaltuustoimintaan. Ohjaajana on olennaista havainnoida, kehua, kuunnella ja kannustaa!

Tehkää ryhmänä muutakin kuin vain virallista kokoustamista ja itse toimintaa. Menkää nuorisovaltuuston kanssa esimerkiksi syömään, keilaamaan tai kokatkaa yhdessä! On olemassa paljon erilaisia toiminnallisia mahdollisuuksia.

Ohjaajan kannattaa säännöllisin väliajoin tehdä tilannetsekkaukset. Pysähtyä katsomaan ryhmän ja yksittäisten jäsenten tilannetta. Järjestä aikaa keskusteluille nuorisovaltuutettujen kanssa havaintojen perusteella. On tärkeää varmistaa, että jokainen nuorisovaltuutettu saa äänensä kuuluviin ja voi osallistua toimintaan yhdenvertaisesti.

Ohjaajan on hyvä myös säännöllisesti muistuttaa nuorisovaltuutettuja siitä, että heidät on valittu tehtävään ja heidän roolinsa on tärkeä. Oman tehtävän arvostus on olennaisen tärkeää ja ohjaajan on hyvä tukea sitä.

Jokaisella nuorisovaltuutetulla on oma vahvuusalueensa, osaaminen ja mielenkiinnon kohteita. Niiden huomioiminen toiminnassa ja tehtävien jakaminen niiden mukaan saa mielenkiinnon säilymään kaikilla paremmin. Nuorisovaltuutetuillakin on mukavampaa vaikuttaa, kun sitä voi tehdä omien vahvuuksien perusteella.

Nuorisovaltuustossa mahdollisuus vaikuttaa on todellinen. Ohjaajana voit kertoa kannustavia esimerkkejä edellisten nuorisovaltuustojen saavutuksista tai voit pyytää edellisiä toimijoita tulemaan itse kertomaan!

Nuorisovaltuuston ryhmäyttäminen

Nuorisovaltuuston ohjaajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on nuorisovaltuuston ryhmäyttäminen, joka kannattaa tehdä heti kauden alkaessa ja siihen on hyvä varata riittävästi aikaa. Monissa kunnissa ryhmäytyminen järjestetään koko viikonlopun mittaisena leirinä. Yleensä uusi nuorisovaltuusto perehdytetään kauden alussa tehtäviinsä ryhmäytymisen yhteydessä.

Ryhmäyttämistilaisuuksia olisi hyvä olla säännöllisesti pitkin kautta tarpeen mukaisesti. Ohjaaja voi havainnoida tilannetta ja tarvetta ryhmäytymiseen. Rymäytymisajankohdat voi olla jo etukäteen suunniteltu ja aikataulutettu kauden eri kohtiin, esimerkiksi ensiksi kauden alkaessa keväällä ja myöhemmin kesälomien jälkeen syyskauden alussa. On hyvä, että järjestetään useampi ryhmäytyminen, niin ryhmän yhteishenki pysyy jatkuvasti hyvänä. Samalla nuorisovaltuusto saa paremmin nuorten asioita edistettyä.

Ryhmäytyminen kannattaa suunnitella yhdessä nuorisovaltuuston kanssa. Nuoret tietävät itse parhaiten omat tarpeensa ryhmäytymisen, ruoan ja muiden aktiviteettien osalta. Aikataulut ja ohjelman sisältö on hyvä käydä nuorten kanssa läpi ennen ryhmäytymisen toteuttamista, jotta kaikki ovat lopputulokseen tyytyväisiä. Samalla kaikki saavat kokemuksen osallistumisesta suunnitteluprosessiin.

Ryhämäytymismuotoja voi olla monenlaisia. Monet nuorisovaltuustot lähtevät viikonlopuksi leirikeskukseen leireilemään, joissain lähdetään yhdessä eduskuntaan ja toisissa jäädään oman nuorisovaltuuston kanssa nuorisokeskukselle viettämään ryhmäytymisiltapäivää.

Apua ja tukea ryhmäytymiseen, kuten esimerkkejä tutustumisleikeistä löydät materiaalipankistamme. Tutustu materiaalipankkiin.

Nuorisovaltuuston yhteistyön tekeminen

Nuorisovaltuusto voi tehdä yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa omassa kunnassaan edistääkseen nuorille tärkeitä asioita sekä oman toimintansa tunnettuutta. Esimerkkeinä koulut, järjestöt, yritykset ja paikallismedia.

Yhteistyötä voi tehdä erilaisten nuorten tapahtumien muodossa sekä nuorisovaltuusto voi myös osallistua yhteistyökumppanina paikallisen järjestön järjestämälle tapahtumalle esittelemään toimintaansa. Lisäksi nuorisovaltuusto voi käydä tutustumassa paikallisten järjestöjen ja yritysten toimintaan sekä mahdollisuuksien mukaan kutsuta näitä vierailemaan kokouksissaan.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin kaupungin päätöksenteossa ja samalla muiden nuorten mielipiteiden selvittäminen. Siksi nuorisovaltuuston panostaa koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Koulujen kautta nuorisovaltuusto tavoittaa suuren osan kunnan nuorista ja voi tehdä toimintaansa näkyväksi. Yhteistyöhön kannattaa panostaa ja siihen luoda pysyviä käytänteitä.

Nuorisovaltuusto voi tehdä myös yhteistyötä muiden kuntien nuorisovaltuustojen kanssa. Kannattaa olla yhteydessä naapurikuntien nuorisovaltuustoihin sekä käydä vierailemassa toisen nuorisovaltuuston kokouksissa ja tapahtumissa tutustumassa heidän toimintaansa toimivien käytäntöjen jakamiseksi. Esimerkiksi Tampereen ja Vantaan nuorisovaltuustot ovat tehneet ystävyysjulistuksen, jonka tarkoituksena on tiivistää näiden kuntien nuorisovaltuustojen keskinäistä yhteistyön tekemistä, tarjota tukea ja apua tarvittaviin asioihin sekä edistää nuorten asioita entistäkin paremmin.

Miten ohjaaja voi edistää yhteistyötä:

 • Ottamalla mahdollisiin yhteistyötahoihin yhteyttä, tekemällä itsensä tutuksi ja ehdottamalla yhteistyötä
 • Pyydä tapaamista yhteistyökumppanin kanssa yhteistyön tekemiseksi
 • Kertomalla nuorisovaltuuston toiminnasta yhteistyökumppaneille

Miten ohjaaja voi edistää koulujen kanssa tapahtuvaa yhteistyötä:

 • Ota selvää kuka vastaa koulun oppilas- tai opiskelijakuntatoiminnasta, ota häneen yhteyttä ja ehdota yhteistyötä
 • Pyydä päästä mukaan koulun opettajien yhteiseen kokoukseen kertomaan nuorisovaltuustosta ja mahdollisesta yhteistyön tekemisestä
 • Sopimalla aikataulut ennen vaalien tai nuorisovaltuutettujen kouluvierailujen järjestämistä, jotta ne eivät menisi päällekkäi esimerkiksi TET-jaksojen kanssa
 • Ehdota nuorisovaltuuston toiminnan esittelyä osana opetusta esimerkiksi yhteiskuntaopin tunneille
 • Sopia yhdessä koulun kanssa nuorisovaltuutettujen esittäytyminen ja nuorisovaltuuston toiminnan esittely koulun oppilaille- tai opiskelijoille
Nuorisovaltuuston vaalien järjestäminen

Nuorisovaltuustot valitaan yleensä vaaleilla kunnan nuorten keskuudesta. On kuitenkin kuntakohtaista, että miten nuorisovaltuusto valitaan. Joissain kunnissa nuorisovaltuusto valitaan ilman vaaleja siten, että kaikki kiinnostuneet pääsevät mukaan. Toisin sanoen vaaleja ei järjestetä ja nuorisovaltuusto valitaan muuta kautta. Esimerkiksi monessa kunnassa nuorisovaltuusto valitaan hakemusten avulla.

Nuorisovaltuuston vaalien järjestämisestä monia eri asioita, joita pitää muistaa, jotta vaalit saadaan onnistuneesti järjestettyä.

Tässä on muutamia ohjeita vaalien suunnitteluun ja toteutukseen:

 • Tärkeintä on aloittaa vaalien aikataulun suunnittelu ajoissa. Vaalien koordinointi ja niistä viestiminen on ohjaajan vastuulla yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa.
 • Aluksi pitää myös pohtia, että missä muodossa vaalit järjestetään. Vaalit voidaan joko järjestää perinteisesti paperilla tai sähköisen palvelun avulla.
 • Vaalien viestintä pitää suunnitella huolellisesti. Joissain kunnissa ohjaaja sopii yhdessä nuorisovaltuutettujen kanssa kouluvierailuja vaalien mainostamiseksi. Lisäksi on tärkeää saada kunnan nuorisopalvelut ja koulut mukaan vaalitiedotukseen ja äänestyspäivään. Oppilas- ja opiskelijakuntien hallitusten viestintäkanavia kannattaa myös hyödyntää!
 • Ohjaaja huolehtii nuorisovaltuuston ehdokkaaksi ilmoittautumisesta. Ilmoittautumisen voi toteuttaa sähköisellä lomakkeella, sähköpostilla tai palautuspisteillä kouluilla tai nuorisotiloilla.
 • Ehokashankinta on olennainen osa vaalien järjestämistä, jotta seuraavalla toimikaudell saadaan riittävästi uusia nuorisovaltuutettuja. Tiedottamisessa on tärkeää kertoa mikä on nuorisovaltuusto, miten asetutaan ehdokkaaksi, mitä hyötyä tai iloa toiminnasta on sekä mitä asioita nuorisovaltuustossa pystyy tekemään.
 • Vakiintunut kouluyhteistyö voi auttaa vaaleissa paljon. Jos pysyvää rakennetta yhteistyön tekemiseksi ei ole, sitä on hyvä lähteä rakentamaan. Esimerkiksi Tampereella ja Järvenpäässä koulut kantavat ison vastuun vaalien järjestämisestä.
 • Suunnittele aikataulu yhdessä koulujen kanssa ja sovi ajoissa. Monesti koulu hoitaa esimerkiksi luokkakohtaisen äänestysaikataulun, kun äänestyksen päivämäärä on tiedossa. Ohjaajan on hyvä tiedottaa opettajille nuorisovaltuuston toiminnasta ja vaaleista, jotta he osaavat kertoa oppilaille- tai opiskelijoille mistä on kyse! Varsinkin toisen asteen aikataulu on hyvä ottaa huomioon. Aikataulun kanssa voi tulla haasteita, koska siellä voi olla käytössä luokaton opiskelu.
 • Nuorisovaltuustoon valituksi tulleiden nuorten nimien julkaiseminen tapahtuu ääntenlaskennan jälkeen aikataulun mukaisesti. Ohjaaja huolehtii tiedon uusista nuorisovaltuutetuista kunnan viestintäkanaviin ja hallintoihmisille sekä ulkoisesti kouluille ja esimerkiksi paikallislehteen. Yleensä nuorisovaltuuston ohjaaja rekisteröi uudet nuorisovaltuutetut kunnan luottamushenkilöiksi ja tekee heille tekniset tunnukset.
Hyvinvointialueiden alueelliset nuorisovaltuustot

Suomeen perustetaan 21 uutta hyvinvointialuetta ja niiden mukana 21 uutta hyvinvointialueiden alueellista nuorisovaltuustoa. Jokaiseen alueelliseen nuorisovaltuustoon valitaan hyvinvointialuelain 32. pykälän mukaisesti vähintään yksi edustaja jokaisesta hyvinvointialueen kunnasta. Kuntien edustajien määrissä voi olla alueellisia eroavaisuuksia. Jokaisen hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toiminta alkaa vähintään vuoden 2023 tammikuusta alkaen, jolloin myös palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueen vastuulle.

Edellisen sosiaali- ja terveysuudistuksen aikana joihinkin maakuntiin perustettiin maakunnallisia nuorisovaltuustoja. Osassa uusia hyvinvointialueita nämä maakunnalliset nuorisovaltuustot jatkavat toimintaansa, mutta hyvinvointialueen alaisuudessa lakisääteisenä vaikuttamistoimielimenä. Useilla alueilla nuorisovaltuusto on muodostunut maakuntaliiton ja hyvintointialueen yhteiseksi nuorten vaikuttamistoimielimeksi.

Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Hyvinvointialue tytäryhteisöineen muodostaa hyvinvointialuekonsernin. Hyvinvointialue järjestää sille lailla säädetyt tehtävät. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

Lisätietoja alueellista nuorisovaltuustoista ja niiden perustamisesta on mahdollista saada Kohti nuorten hyvinvointialueita -hankkeesta, joka on Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton, Nuorten Akatemian ja Nuorten Suomen yhteishanke, jonka tavoitteena on nuorten osallisuuden edistäminen hyvinvointialueilla. Lue lisää hankkeesta hankesivulta.

Osallisuuden menetelmäpankki

Menetelmiä ja työkaluja vaikuttamiseen ja osallisuuteen

Kaipaatko menetelmiä tai työpajoja myös muiden kuin nuvanuorten kanssa toimimiseen? Osallisuuden osaamiskeskus on luonut hankevuosina 2020-2024 toteuttettujen työpajojen perusteella uuden Osallisuuden menetelmäpankin, josta löytyy erilaisia harjoituksia ja menetelmiä, joiden avulla voi kehittää ja käsitellä nuorten vaikuttamista ja osallisuutta. Menetelmäpankki on tarkoitettu kaikille nuorten parissa toimiville.

Menetelmäpankki on saatavilla Nuvan nettisivuilla suomeksi ja ruotsiksi.

Lisää tukea, ohjausta ja vinkkejä

Tarvitsetko lisää tukea tai kuntakohtaisia vinkkejä nuorisovaltuuston toimintaan? Kaipaatko lisätietoja tapahtumistamme tai Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton jäsenyydestä? Autamme mielellämme sinua. Soita tai laita meille sähköpostia rohkeasti! Toimiston väen yhteystiedot löydät yhteystietosivulta.