Hyppää sisältöön

Apply to the Nordic youth participation summit!

Suomeksi alempana

The finnish Nuva ry, danish Netværket af Ungdomsråd and swedish Sveriges Ungdomsråd are nordic national organizations that work with youth participation and youth councils. These organizations have been granted a project funding to arrange a weekend-long seminar to deepen the cooperation between the organizations and come up with ideas on how to enhance youth participation.

Main goals of our project is to develop the collaboration between Finnish, Swedish and Danish youth organizations to address common challenges. We will exchange knowledge by sharing best practices and experiences between the organizations and youth councils to improve youth participation, focusing on youth councils on local and regional levels. We will dive into the topics of inclusion, making an impact and effective cooperation. 

Participants in this summit are board members and employees of the participating organizations, in addition to other interested young members of the organizations. This is an opportunity for any youth council member to take part in international networking and developing the work of the national youth organizations.

The project will take place on the weekend of 20.-22.9.2024 close to Stockholm, Sweden. The two-night summit will consist of facilitated workshops and innovative discussions between the representatives of each partner organization. All participants will have an active role in the seminar, taking part in discussions, workshops and making presentations. 

The seminar is completely free for all participants, including travel, food and accommodation at the seminar. 

Who can apply? 

We are looking for active and enthusiastic participants that have experience of being in a local or regional youth council. The participants must be ready to share their experiences and ideas about how to improve youth participation and youth council work on a local level. Applicants must be between the ages of 16-20. All participants must be able to discuss the themes of the seminar in English. In addition to the participants from the arranging organizations, a total of 9 people will be selected, 3 from each participating country.

In the application process we will use affirmative action, meaning that minority-group members are given special consideration in the selection processes. This is because the seminar has a theme of inclusion, and we want to hear ideas and thoughts from different perspectives. We encourage people from different backgrounds to apply!

All participants must be able to take part in meetings before and after the seminar, and be present the whole seminar weekend. Dates: pre meeting 3.9. 17.00 (cet), summit 20.-22.9., post-meeting 1.10. 16.00 (cet). By applying you commit to taking part in the seminar if you get selected.

The application is open until 2.6. at 23.59. Please fill the form in English. 

Application form

For additional information and questions, please contact Miisa Tervala from Nuva ry, miisa.tervala@nuva.fi, phone +358 44 331 1194

Hae mukaan pohjoismaiseen osallisuus-seminaariin!

Nuva ry, tanskalainen Netværket af Ungdomsråd ja ruotsalainen Sveriges Ungdomsråd ovat valtakunnallisia nuorten osallistumisen ja nuorisovaltuustojen parissa työskenteleviä järjestöjä. Näille järjestöille on myönnetty hankerahoitus viikonlopun mittaisen seminaarin järjestämiseen järjestöjen välisen yhteistyön syventämiseksi ja nuorten osallistumisen kehittämiseksi.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää suomalaisten, ruotsalaisten ja tanskalaisten nuorisojärjestöjen välistä yhteistyötä yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi. Jaamme parhaita käytäntöjä ja kokemuksia järjestöjen ja nuorisovaltuustojen välillä parantaaksemme nuorten osallistumista erityisesti nuorisovaltuustojen keinoin. Sukellamme inkluusion, vaikuttavuuden ja tehokkaan yhteistyön teemoihin.

Seminaariin osallistuu järjestäjäorganisaatioiden työntekijöitä, hallituksen jäseniä sekä paikallisten ja alueellisten nuorisovaltuustojen edustajia. Tämä on nuorisovaltuuston jäsenelle mahdollisuus osallistua kansainväliseen verkostoitumiseen ja kansallisten nuorisojärjestöjen työn kehittämiseen.

Projekti toteutetaan viikonloppuna 20.-22.9.2024 Ruotsissa, lähellä Tukholmaa. Kahden yön seminaari koostuu ohjatuista työpajoista ja innovatiivisista keskusteluista. Kaikilla osallistujilla on seminaarissa aktiivinen rooli, ja siellä pääsee mm. osallistumaan keskusteluihin, työpajoihin ja esitysten pitämiseen.

Seminaari on kaikille osallistujille täysin maksuton, sisältäen matkat, ruokailut ja majoituksen seminaarissa.

Kuka voi hakea?

Etsimme aktiivisia ja innokkaita osallistujia, joilla on kokemusta paikallisessa tai alueellisessa nuorisovaltuustossa toimimisesta. Osallistujien tulee olla valmiita jakamaan kokemuksiaan ja ajatuksiaan siitä, miten nuorten osallistumista ja nuorisovaltuustotyötä voidaan parantaa paikallisella tai alueellisella tasolla. Hakijoiden tulee olla 16-20-vuotiaita. Kaikkien osallistujien tulee pystyä keskustelemaan seminaarin teemoista englanniksii, ja myös ruotsin kielen osaamisesta on hyötyä. Yhteensä 9 osallistujaa valitaan, 3 jokaisesta mukana olevasta maasta, jonka lisäksi seminaariin osallistuu järjestäjäorganisaatioiden edustajia.

Hakuprosessissa käytämme positiivista erityiskohtelua, mikä tarkoittaa, että vähemmistöryhmien jäsenet huomioidaan erityisesti valintaprosesseissa. Tämä johtuu siitä, että seminaarin yhtenä teemana on inkluusio ja haluamme kuulla ideoita ja ajatuksia eri näkökulmista. Kannustamme eri taustoista tulevia nuoria hakemaan mukaan!

Kaikkien osallistujien tulee voida osallistua seminaaria edeltäviin ja jälkeen pidettäviin etäkokouksiin ja olla läsnä koko seminaariviikonlopun ajan. Päivämäärät: tapaaminen ennen kokousta 3.9. 17.00 (cet), seminaari 20.-22.9., kokouksen jälkeinen tapaaminen 1.10. 16.00 (cet). Lähettämällä hakemuksen sitoudut osallistumaan seminaariin, mikäli tulet valituksi. 

Haku on auki 2.6. klo 23.59 asti. Täytä lomake englanniksi.

Hakemuslomake

Lisätietoja

Miisa Tervala
Pääsihteeri
+358 44 331 1194
miisa.tervala@nuva.fi