Hyppää sisältöön

Lausunto Helsingin kaupungille nuorisoneuvoston edustuksesta kaupunginvaltuustossa

Lausunto 17.05.2021

Helsingin nuorisoneuvoston pyynnöstä lausumme Helsingin kaupunginhallitukselle nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeudesta kaupunginvaltuustoon seuraavaa: 

Kuntalaissa (410/2015, 26 §) nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksista määritellään seuraavasti:

“Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.”

Valtakunnallisesti nuorten vaikuttajaelinten vaikutusmahdollisuudet ovat asteittain parantuneet kuntalain uudistuksen myötä. Vuoden 2020 nuorisovaltuustoselvityksen aineiston mukaan 62 % vastanneista nuorisovaltuustoista oli edustus kunnanvaltuustossa. Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan korkeinta päätösvaltaa, joten kuntalain hengessä nuorisoneuvoston edustus olisi tarkoituksenmukaista. 

Kuntaliitto katsoo hallintosääntömallissaan (Suomen Kuntaliitto 2016, 94 §), että nuorisovaltuuston edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeus sekä valtuustossa että muissa toimielimissä on tarkoituksenmukaista. Edustusta kunnanvaltuustossa perustellaan esimerkiksi sillä, että alle 18-vuotiailla ei ole äänioikeutta kuntavaaleissa eikä vaalikelpoisuutta, eivätkä he siten voi äänestää oman ikäryhmänsä edustajaa valtuustoon. Nuorilla kuitenkin on mahdollisuus nuorisoneuvostovaaleissa äänestää oma edustajansa nostamaan nuorten ääntä nuorisoneuvoston kautta kaupungin päätöksentekoelimiin. 

Suomalainen hallinto- ja menettelykulttuuri muotoutuu sellaiseksi kuin se rakennetaan. Nuorten osallisuuden edistäminen ja demokratiakasvatus on yhteiskuntamme tärkeimpiä tehtäviä. Molemmat ovat toimia, jotka ehkäisevät syrjäytymistä ja kiinnittävät nuoria yhteiskunnalliseen päätöksentekojärjestelmään. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kannustaa Helsingin kaupunkia nostamaan nuoret päättäviin pöytiin, jolloin pääkaupunki voi esimerkillään osoittaa nuorten äänen tärkeyden. 

Suomen Nuorisovaltuustojen liitto kiittää, että nuorten jaksaminen oli nostettu esiin esityksessä. On kuitenkin alentuvaa päättää nuorten puolesta mihin heidän voimavaransa riittävät ja mihin eivät. Nuorisoneuvoston toiminta on luottamustoimen lisäksi harrastus. Vaikuttamistoiminnan pariin hakeutuvat nuoret haluavat vaikuttaa, osallistua ja osallistaa myös muita nuoria. Vaikuttaminen ja osallisuuden edistäminen motivoivat heitä. Työn kuormituksesta tulee voida puhua, mutta myös tunnistaa kuormitusta lisääviä tekijöitä.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton selvitysten mukaan nuorisovaltuutettujen kuormitusta vähentää:

  • Riittävät resurssit toimintaan, niin työntekijöiden kuin työskentelymahdollisuuksien osalta
  • Kannustavat  ja aktiiviset kummivaltuutetut

  • Selkeän kielen käyttö ja osallistumiskynnyksen madaltaminen

  • Tilannekohtainen ja riittävä tuki sekä vertaisilta että ohjaajan toimesta

Toisin kuin valtuutettu, nuoret voivat päättää vaihtuvan edustajan valtuuston kokouksiin, jolloin työtaakka vähenee. Nuorisoneuvosto voi sen edustuspaikkojen rotaatiolla varmistaa, että nuorisoneuvoston jäsenet pääsevät laaja-alaisesti osallistumaan päätöksentekoelinten työskentelyyn, eikä taakka painotu liikaa yhdelle edustajalle. Nuorisoneuvosto valmistautuu myös tuleviin kokouksiin yhdessä, jolloin sen jäsenet ovat perillä päätettävistä asioista ja edustaja pystyy edustamaan koko kollektiivia.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto pitääkin huolestuttavana jos nuorten vaikutusmahdollisuuksien asetetaan portinvartijuutta lisääviä toimia. Toimintasäännöt tuleekin keskustella nuorten kanssa etukäteen ja tarvittaessa saatujen kokemusten jälkeen uudelleen. 

Nuorisoneuvoston puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa lisäisi näkyvästi nuorten vaikutusmahdollisuuksia Helsingissä. Yksi nuori ei voi edustaa kaikkia helsinkiläisiä nuoria, mutta tieto välittyy parhaiten vertaisten kautta. Jotta nuoret pääsevät vaikuttamaan itselleen tärkeisiin asioihin, tarvitaan päättävissä pöydissä nuoria seuraamaan asioiden valmistelua.

Tämä lisää nuorten tietoisuutta kaupungin päätöksentekojärjestelmästä ja auttaa hahmottamaan mihin nuoret voivat kaupungissa vaikuttaa. Nuorten näkökulma voi tulla ilmi vain käytetyllä puheenvuorolla valtuustolla, ei katsomalla valtuuston kokouksen striimi. 

Kuntalaissa korostetaan mahdollisuutta vaikuttaa “kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, päätöksenteon kaikissa vaiheissa.” Pelkkä valmisteleva työ lautakunnissa ei riitä täyttämään kuntalain esittämää kohtaa. Nuorilla on oikeus olla mukana vaikuttamassa ja nostamassa nuorten ääntä esiin koko päätöksenteon prosessissa. 

Taatakseen nuorille aidon mahdollisuuden vaikuttaa kaikissa päätöksenteon vaiheissa, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. suosittaa Helsingin nuorisoneuvoston edustajan nimeämistä kaupungin kunnanvaltuustoon puhe- ja läsnäolo-oikeudella. 

 

Iida Laurila
Edunvalvonnan asiantuntija
iida.laurila@nuva.fi
puh. 044 7700 150
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry.