Hyppää sisältöön

Tiedote liittohallituksen kokouksesta 1/2019

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n vuoden 2019 hallitus piti ensimmäisen kokouksensa viime viikonloppuna 25.-27.1.2019. Perjantaina liittohallitus kokoontui aamukouluun yhdessä liiton työntekijöiden kanssa. Ohjelmassa oli muun muassa ajankohtaisiin aiheisiin pureutumista, katsaus tuleviin tapahtumiin, MaNu-hankkeen kuulumisia sekä Uudenmaan liiton maakuntajohtaja Ossi Savolaisen tapaaminen.

Viikonloppu jatkoi hallituksen kesken tutustumisen ja perehtymisen merkeissä. Sunnuntaina pidetyssä kokouksessa tehtiin liiton hallintoon ja talouteen liittyviä päätöksiä ja linjauksia, käytiin lähetekeskustelut toimintasuunnitelman kärkihankkeista, käsiteltiin piiritoimintaan, viestintään, koulutuksiin ja hankkeisiin liittyviä asioita sekä päätettiin uuden hallituksen työnjaosta.

Tarkemmat tiedot 1/2019 kokouksen keskeisimmistä päätöksistä löytyvät alta. Lisäksi kokousten jälkeen julkaistaan jatkossa päätösluettelo liittohallituksen tekemistä päätöksistä. 1/2019 kokouksen päätösluettelo löytyy täältä.

 

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Sami Salminen
sami.salminen@nuva.fi
puh. 044 777 0561

 

MUOKATTU 12.2.2019: Lisätty linkki päätösluetteloon


Sisältö:

Liittohallituksen työnjako 2019

Vuoden 2019 linjauksia ohjaavat asiakirjat hyväksyttiin

Kärkihankkeet ovat merkittävä osa vuoden 2019 toimintaa

Strategiajaosto ja strategiamittaukset käyttöön liiton kehittämisessä

Liittokokouksen päätösten toimeenpano

Muita päätöksiä

Liittohallituksen työnjako 2019

Liiton puheenjohtajana toimii Sami Salminen. Puheenjohtaja johtaa toimintaa ja liittohallitusta, koordinoi luottamushenkilöiden ja toimiston välistä yhteistyötä sekä toimii pääsihteerin esihenkilönä. Puheenjohtaja johtaa myös edunvalvontatyötä ja valvoo liiton strategian ja toimintasuunnitelman toteutumista. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat myös liittohallituksen kokousten sisällöllinen valmistelu, toiminnan pitkäaikainen suunnittelu sekä edustustehtävät.

Piiri- ja edunvalvontasektorin varapuheenjohtaja on Anette Pottonen. Hänen erityisvastuunaan on puheenjohtajan tukeminen liiton vaalikampanjoissa, liiton brändityön koordinointi, Perusta, vakiinnuta, vahvista -koulutusten kehittäminen ja Maakunnallisten nuorisovaltuustojen edunvalvonta. Piiri- ja edunvalvontasektorin varapuheenjohtaja koordinoi piirivastaavan, nuva-tukivastaavan ja hankevastaavan työtä ja tukee heitä tehtävissään.

Palvelusektorin varapuheenjohtaja on Matias Mäkiranta. Hänen vastuullaan on erityisesti valtakunnallisten koulutusten kokonaisuudistuksen koordinointi, jäsenhankintakampanjan organisointi, strategiajaoston puheenjohtajuus sekä liiton kansainvälisen toiminnan kartoittaminen. Palvelusektorin varapuheenjohtaja koordinoi koulutusvastaavan, jäsenyysvastaavan ja strategisesta kehittämisestä vastaavan hallituksen jäsenen työtä ja tukee heitä tehtävissään.

Piirivastaavaksi valittiin Lotta Liedes. Piirivastaava tukee liiton piirejä näiden toiminnassa. Hänen tehtäviinsä kuuluvat muun muassa yhteydenpito liiton piirijärjestöihin, piirineuvoston toiminnan kehittäminen, piiritoimijakoulutukset, aloitus- ja tavoitekeskustelujen järjestäminen sekä liiton ja piirien koulutusten yhteensovittaminen.

Nuva-tukivastaavana toimii Mea Vähä-Jaakkola. Hänen tehtäviinsä kuuluvat muun muassa nuorisovaltuustoselvityksen koordinointi, vaikute.net-sivuston kehittäminen sekä Perusta, vakiinnuta, vahvista -koulutukset.

Koulutusvastaavana toimii Niklas Vaulanen. Hän vastaa esimerkiksi liiton valtakunnallisista koulutustapahtumista, yhteistyöstä paikallisten kouluttajien kanssa, Aktiivipäivät PRO:n konseptin kehittämisestä sekä valtakunnallisten koulutusten kokonaisuudistuksesta.

Jäsenyysvastaavana toimii Mimi Korjus. Jäsenyysvastaavan vastuulla ovat muun muassa liiton mallijäsenpolut, jäsenyyskatsauksen laatiminen sekä vaikuttajasuunnitelmien laatiminen piirineuvostolle ja Aktiivipäivät PRO:n osallistujille.

Strategisesta kehittämisestä vastaavana liittohallituksen jäsenenä toimii Tatu Alari. Hän vastaa yhdessä puheenjohtajan ja palvelusektorin varapuheenjohtajan kanssa liiton strategian puoliväliarvioinnista. Strategisesta kehittämisestä vastaava liittohallituksen jäsen valittiin nyt ensimmäistä kertaa.

Hankevastaavaksi valittiin Eetu Niemi. Hän toimii linkkinä liittohallituksen ja maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis ja kehittämishankkeen ohjausryhmän välillä. Lisäksi hän vastaa yhdessä puheenjohtajan sekä piiri- ja edunvalvontasektorin varapuheenjohtajan kanssa liiton vaalikampanjoista. Hankevastaava valittiin nyt ensimmäistä kertaa.

Vuoden 2019 linjauksia ohjaavat asiakirjat hyväksyttiin

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 hallitusohjelma, hallituksen johtosääntö sekä toiminnan vuosikello. Toimintaa alettiin suunnitella tarkennetun toimintasuunnitelman avulla. Lisäksi hyväksyttiin liiton matkakorvausten maksamista ohjaava matkustusohjesääntö vuodelle 2019.

Hallitusohjelma on luettavissa täällä.

Kärkihankkeet ovat merkittävä osa vuoden 2019 toimintaa

Liitolla on vuonna 2019 käynnissä viisi kärkihanketta, joiden koordinointivastuu jaettiin kokouksessa liittohallituksen jäsenten kesken.

Vuoden 2019 kärkihankkeet ovat:

 • Kokoamme nuorisovaltuustojen ja jäsenten äänen yhteiskunnalliseen keskusteluun (koordinointivastuu: Mimi Korjus)
 • Kannustamme nuorisovaltuustotoimijoita vertaisoppimiseen ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen (koordinointivastuu: Mea Vähä-Jaakkola)
 • Teemme yhteistyötä ja vaikutamme verkostoissa (koordinointivastuu: Niklas Vaulanen)
 • Kasvatamme keskustelemaan rohkeasti (koordinointivastuu: Lotta Liedes)
 • Tarjoamme laadukkaita palveluita nuorisovaltuustoille ja jäsenille (koordinointivastuu: Tatu Alari)

Strategiajaosto ja strategiamittaukset käyttöön liiton kehittämisessä

Liittohallitus päätti perustaa uuden strategiajaoston vastaamaan liiton strategisesta kehittämisestä ja strategian arvoinnista vuonna 2019. Jaoston puheenjohtajaksi valittiin palvelusektorin varapuheenjohtaja Matias Mäkiranta. Muita jäseniä ovat liittohallituksen puheenjohtaja Sami Salminen sekä strategisesta kehittämisestä vastaava hallituksen jäsen Tatu Alari. Jaoston toimikaudeksi päätettiin 1.2.-31.10.2019.

Lisäksi liittohallitus päätti käsitellä kaksi kertaa vuodessa (heinä- ja joulukuussa) strategiamittaukset. Mittausten yhteydessä liittohallitus päättää, millaisia toimenpiteitä tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan. Liiton puheenjohtaja toteuttaa mittaukset yhdessä osallisuusasiantuntijan kanssa, ja valmistelee tulokset kokouksiin 7/2019 ja 11/2019.

Liittokokouksen päätösten toimeenpano

Jyväskylän liittokokouksessa hyväksyttiin 7 aloitetta. Lisäksi hyväksyttiin kaksi aloitteiden pohjalta tehtyä toivomuspontta. Liittohallitus päätti kokouksessaan aloitteiden ja ponsien toteuttamisvastuusta seuraavasti:

Aloitteet:

 1. ”Kestävän kehityksen huomioon ottaminen liiton toiminnassa”:

  Puheenjohtaja vastaa aloitteen toimeenpanosta yhdessä vs. pääsihteerin kanssa.

 2. ”Puolueeton Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto”:

  Piirivastaava Lotta Liedes valmistelee ja esittelee puolueettomuussuunnitelman liittohallituksen kokouksessa 4/2019.

 3. ”Selkeyttä liittohallituksen vastuunjakoon”:

  Piiri- ja edunvalvontasektorin varapuheenjohtaja Anette Pottonen vastaa toimenpiteiden toteuttamisesta yhdessä viestintäasiantuntijan kanssa.

 4. ”Nuva ry:n Pohjoismainen yhteistyö”:

  Palvelusektorin varapuheenjohtaja Matias Mäkiranta koordinoi liiton kansainvälistä toimintaa koulutusvastaava Niklas Vaulasen kanssa.

 5. ”Sukupuolten välinen tasa-arvo”:
  Jäsenyysvastaava Mimi Korjus huomioi aloitteen hengen liiton yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämisessä.

 6. ”Materiaalimaksujen alentaminen”:

  Puheenjohtaja ja vs. pääsihteeri vastaavat aloitteen sisältämistä toimenpiteistä.

 7. ”Liiton tapahtumatoiminnan kehittäminen”:

  Koulutusvastaava Niklas Vaulanen vastaa aloitteen hengen toteutumisesta valtakunnallisten tapahtumien suunnittelussa.

Toivomusponnet:

 1. ”Liittohallituksen tulee harkita Aktiivipäivien hinnan alentamista”:

  Puheenjohtaja ja vs. pääsihteeri huomioivat ponnen hengen Aktiivipäivien hinnoittelussa.

 2. ”Liittohallitus pohtii (Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämis-) hankkeen tilaa, jos maakuntauudistus ei toteudu, eikä hae uutta rahoitusta hankkeelle uudistuksen jäädessä toteutumatta”:

  Puheenjohtaja, piiri ja edunvalvontasektorin varapuheenjohtaja ja hankevastaava tuovat ponnen hengen huomioivan esityksen liittohallitukselle, jos hankkeen tila muuttuu kriittisesti.

Muita päätöksiä

Tässä kokouksessa liittohallitus myös

 • hyväksyi kokousvälillä liittyneet uudet jäsenet sekä totesi eronneet jäsenet.
 • päätti vuonna 2019 pidettävien liittohallituksen kokousten ajankohdat ja hyväksyi strategisen vuosikellon.
 • käsitteli liiton talouteen liittyviä asioita kuten reaalitalousarvion.
 • käsitteli henkilöstöasioita, kuten siviilipalveluspaikan tarjoamista sekä korkeakouluharjoittelijan rekrytointia.
 • kävi läpi jäsenyyteen, piiritoimintaan, viestintään, kevään koulutuksiin, hankkeisiin ja liiton eduskuntavaalikampanjaan liittyviä asioita.