Hyppää sisältöön

Yhteistyötä ja tukea vaikuttamiseen – kummivaltuutettu on tärkeä apu nuorisovaltuustolle

Kummivaltuutetut ovat kunnan tai hyvinvointialueen luottamushenkilöitä, jotka on valittu toimimaan nuorisovaltuuston tukena. Toimintamallin tavoitteena on tukea nuorisovaltuuston mahdollisuuksia vaikuttaa sekä valtuutettujen ja nuorten välistä yhteistyötä. Mutta kuinka kummivaltuutetut valitaan ja miten nuoret ja kummivaltuutetut voivat tehdä yhteistyötä?

Kummivaltuutettuja jokaisesta valtuustoryhmästä

Kummivaltuutetut voidaan valita eri tavoin. Hyvä toimintatapa on, että jokainen valtuustoryhmä asettaa oman kumminsa nuorisovaltuustolle. Tämä mahdollistaa tasapuolisen ja monipuolisen yhteistyön nuorten ja eri valtuustoryhmien kesken. Näin nuorille myös välittyy monipuolinen kuva kunnan tai hyvinvointialueen päätöksentekokentästä.

Vuoden 2022 nuorisovaltuustoselvitykseen vastanneista 47 prosenttia kertoi kummijärjestelmän olevan käytössä kunnissa ainakin joko kunnanvaltuustossa tai lautakunnissa.

Kummivaltuutetut nuorten osallisuuden edistäjinä

Kummivaltuutetut voivat vaikuttaa siihen, kuinka hyvin nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan tai hyvinvointialueen päätöksentekoon ja kuinka hyvin nuorten ajatukset otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä.

Hyvä kummivaltuutettu liputtaa nuorten vaikuttamismahdollisuuksien puolesta ja varmistaa, että nuorisovaltuusto otetaan mukaan tärkeiden päätösten ja ohjelmien valmisteluun.

Jos nuorisovaltuustolla ei vielä ole puhe- ja läsnäolo-oikeuksia toimielimissä tai suoraa aloiteoikeutta valtuustoon, kummivaltuutettu voi tehdä valtuustoaloitteen nuorisovaltuuston hyväksi. Jos nuorilla ei ole suoraa aloiteoikeutta, kummi voi myös jättää aloitteita nuorten puolesta omana valtuustoaloitteenaan.

Kummivaltuutettu tulkkina hallintojargonin ja nuorten välillä

Kuntien ja hyvinvointialueiden päätöksenteossa käytettävä kieli voi joskus olla monimutkaista, ja siten vaikeuttaa nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Kummivaltuutetut voivatkin toimia tulkkina hallintojargonin ja nuorten välillä sekä käydä yhdessä nuorten kanssa toimielinten esityslistoja läpi.

Vuoden 2022 nuorisovaltuustoselvitykseen vastanneista 20 prosenttia oli sitä mieltä, että nuorisovaltuusto ei ole saanut riittävää tukea kielen ymmärtämiseksi.

Kummivaltuutetut voivat myös auttaa nuoria hahmottamaan päätöksenteossa olevia ajankohtaisia asioita, päätöksenteon vaiheita ja kokousten käytäntöjä. Nuorta voi tukea varmistamalla, että hän ymmärtää, mistä puhutaan ja kannustamalla pitämään puheenvuoroja sekä muistuttamalla tarvittaessa puheenjohtajaa nuorten huomioimisesta. Kannustavalla asenteella voi olla iso vaikutus nuoren motivaatioon ja uskallukseen vaikuttaa.

On kuitenkin tärkeää myös varmistaa, kuinka paljon nuoret tarvitsevat tukea: kokeneille nuorisovaikuttajille perusteiden kertaaminen voi olla turhauttavaa.

Toimivaan yhteistyöhön tarvitaan kohtaamisia nuorten ja valtuutettujen välillä

Aito kiinnostus kuunnella nuoria sekä nuorten näkemysten eteenpäin vieminen ovat tärkeitä kummivaltuutetun piirteitä. Yhteys nuoren ja aikuisen välille vaatii myös kohtaamisia ja kanssakäymistä. Kummivaltuutetut voivat esimerkiksi vierailla nuorisovaltuuston kokouksissa, mutta myös vapaamuotoiset tapaamiset ja kahvittelut sekä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa viestittely ovat tärkeitä vuorovaikutuksen keinoja.

Hyvä kummivaltuuttettu on oma-aloitteisesti yhteydessä nuoriin ja kysyy heidän mielipiteitään ajankohtaisiin asioihin. Nuorilla ja kummivaltuutetuilla onkin hyvä olla yhteinen WhatsApp-ryhmä tai muu matalan kynnyksen viestintäkanava, jossa voi kysyä ajatuksia ja apua puolin ja toisin.

Konkreettisten tekojen lisäksi myös asenne ratkaisee: kummivaltuutetuilta toivotaan myönteistä suhtautumista nuoriin sekä aitoa kiinnostusta kuunnella, mitä nuorilla on sanottavana. Toimiva yhteistyö nuorten kanssa vaatii aktiivisuutta, mutta se myös tarjoaa valtuutetulle arvokkaita ajatuksia oman luottamustyön tueksi.


Blogin on kirjoittanut Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton Alueellisen osallisuuden asiantuntija Milla Lamminsivu, joka työskentelee Kohti Nuorten Hyvinvointialueita -hankkeen parissa.

Lisätietoja

Milla Lamminsivu
Alueellisen osallisuuden asiantuntija
+358 50 337 2345
milla.lamminsivu@nuva.fi